اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704479&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری