اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704633&text=%DB%B6+%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B2

اشتراک گذاری