اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704650&text=14+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+DNA+

اشتراک گذاری