اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704665&text=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D9%87+250+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری