اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704690&text=%D8%B2%D9%86+94+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3++%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری