اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704693&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%DA%98%D9%88+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری