اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704747&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%86+2+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری