اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704758&text=%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21

اشتراک گذاری