اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704863&text=%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1+%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری