اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705223&text=%DB%B1%DB%B3+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%87%D9%84%D9%88+%28%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%B2+%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%DB%B3+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%82%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%D9%86%29+

اشتراک گذاری