اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705234&text=+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%21

اشتراک گذاری