اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705250&text=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری