اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705334&text=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%C2%AB%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%C2%BB+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری