اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705395&text=%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2+%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D9%86%D8%B4%D8%AF%21+%2F+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87+%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری