اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705413&text=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%DB%B8+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری