اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705486&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%AE%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21+

اشتراک گذاری