اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705492&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%82%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری