اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705518&text=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1+25+%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%A8+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری