اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705566&text=%DB%B5%DB%B5%DB%B8+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری