اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705648&text=%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+13+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D8%AD%D9%85%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری