اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-705783&text=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری