اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706211&text=%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%B9%D8%B6%D9%88+%DB%8C%DA%A9+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%82%D9%85%D9%87+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری