اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706239&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%90+92+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87+%DA%86%D9%88%D8%A8+%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82

اشتراک گذاری