اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706282&text=%D8%AC%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF+%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری