اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706292&text=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%3A+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%D8%A2%D8%A8+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D9%84+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری