اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706309&text=%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری