اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706317&text=%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+6+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری