اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706387&text=%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81+%D9%86%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری