اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706533&text=%D9%87%DB%8C%DA%86+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%85%D8%B3%D9%86%DB%8C+%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری