اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706548&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%DB%B3%DB%B0+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری