اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706591&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%C2%BB+%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری