اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706652&text=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4%2F+%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری