اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706745&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84+4+%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری