اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706818&text=%D8%A2%D8%A8+%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+

اشتراک گذاری