اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706843&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4+%D9%88+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری