اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706925&text=+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری