اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-706946&text=+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C+%2F+%D8%AE%D9%88%D9%86+10+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF++%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری