اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-707137&text=+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%86++%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری