اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-707637&text=+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA++%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری