اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-708603&text=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%2F+%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری