اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-709872&text=%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری