اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-711487&text=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%21+%2F+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C+%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C+%D9%86%D9%88+%21+%2B++%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4

اشتراک گذاری