اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-712050&text=%D8%A8%DB%8C+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%21+%2F+%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری