اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-712782&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%2F+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری