اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-713097&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+++%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D9%88+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7++%21

اشتراک گذاری