اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-713401&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%2B+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری