اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-713799&text=%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1+%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4++%2F+%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری