اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714235&text=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B2%D9%86++%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%B9%D8%B3%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری