اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714582&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%21

اشتراک گذاری