اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-714613&text=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D8%AC%D9%87%D8%B4+%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری